Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Терапия с куче

Сдружение Канистерапия-България и Логопедичен център „АнМаВи”

(с лиценз на ДАЗД N 0799 и удостоверение за регистрация от АСП N 1226-01; лиценз на ДАЗД N 0800 и удостоверение за регистрация от АСП  N 1225-01са единствен лицензиран доставчик на услугата Канистерапия ( Терапия асистирана от куче ) за България)

Сред нас има хора, на които им се налага да се изправят пред действителността, че детето им не е като другите. В практическата си работа с деца с увреждания (специфични езикови нарушения) и техните родители започнахме да използваме специално обучено куче като асистент в логопедичната терапия (най-вече като мотиватор и емоционален фактор)  с цел подпомагане и подобряване на :

-общата и фината моторика ( при деца с ДЦП и др.);

-психичните процеси ( засилване концентрацията на вниманието при деца с ХАДВ и като отключващ фактор с цел използването на речта като средство за общуване при деца с ГРР и др….);

-речевата дейност и комуникация ( при деца със специфични езикови нарушения );

-социалните умения и адаптация.

Терапията Асистирана от Куче (Канистерапия) е вид зоотерапия – планирано включване на животно в терапевтичния план.

Тя е специфична практическа дейност с рехабилитационно-развиващо значение, засилваща ефикасността на развитието на личността, обучение и рехабилитация.Има педагогически характер.

Целта е да подпомага рехабилитацията, социализацията и социалната интеграция/адаптация на деца със специални потребности. Методите които се използват с  корекционно-развиващо съдържание са:

–          психологически методи;

–          педагогически методи;

–          клинични методи.

Занятията се структурират по принципа на комплексния подход и корекция с помощта на специално разработени игри и упражнения с кучето и предполагат индивидуален подход. Насочени са към формиране на умение на децата да анализират и планират дейността си, самостоятелно или с чужда помощ. Занятията са  емоционални, творчески и се провеждат в приятелска обстановка, което формира у детето и родителите усещане за сигурност, предизвиква интерес, доверие и желание за сътрудничество с педагозите. От голямо значение е правилната мотивация при занятията асистирани от куче (повечето деца с прблеми в поведението осъществяват по-лесно контакт с кучето в сравнение със заобикалящите ги). При деца с езикови нарушения на развитието (специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност , хиперактивност, дефицит на вниманието и др.) общуването с кучета изгражда позитивно отношение към комуникацията и желанието за контакт ( взаимодействие, сътрудничество ) , което  постепенно пренасят към други животни, а след това и към хора. Терапията Асистирана от Куче (Канистерапията) е перспективен метод на психологична, логопедична и педагогическа рехабилитация на деца с увреждания и семействата им.

Това са занятия със специално обучени кучета, насочени към корекция, рехабилитация и социална адаптация на лица с различни нарушения.

Предметът на Терапия Асистирана от Куче са отношения и взаимоотношения, които възникват при педагогическата рехабилитация на лицата със специални потребности.

Обект на Терапия Асистирана от Куче са лицата (децата, юношите и възрастните) със специални потребности. Тези потребности могат да бъдат:

Лица с трудности в адаптацията;

Лица с трудности в обучението:

–          деца с интелектуална недостатъчност;

–          деца със задръжки в психическото развитие;

Лица със сензорни нарушения:

–          с нарушено зрение;

–          с нарушен слух;

–          с нарушение в двигателно-опорния апарат;

–          с церебрална парализа;

–          с речеви нарушения;

За изпълнение на терапевтичните цели ние използваме кучета преминали специално разработен тест от Киноложко Дружество Витоша за послушание, социализация и работа в кабинетни условия, както и доброволци/ водачи на кучета членове на КД „Витоша”

Сдружение „Канистерапия – България“

e-mail: canistherapy@abv.bg

Председател : Анна Тодорова GSM:0878578852/0889034433

адрес: София, кв. Иван Вазов, ул. Краище 16А

http://canistherapy.wordpress.com/

.