Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Логопед:

    Логопедията е наука, която се занимава с комуникативните нарушения, техните прояви, причини за техните появи както и с лечението им. Науката изучава и проследява хода на тяхното развитие и има за цел максимално да ги отстрани като предостави по-добра възможност на своите пациенти за правилно развитие!

 

    Ранната логопедичната терапия предоставя възможности за компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст.

   

   Логопедът е специалист по нарушенията на комуникацията, занимаващ се с профилактика, диагностика и терапия на езиковата и говорна патология. Той работи в тясно сътрудничество с медици, педагози, психолози и извърша терапевтично-корекционна дейност.

 

В зависимост от вида и степента на тежест на проблема, логопедът работи основно в следните направления:

 • упражнения за тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат
 • упражнения за овладяване и подобряване на речевото дишане
 • работа върху характеристиките на гласа (височина, сила, тембър, гласова атака, интонация, емоционалност и т.н.)
 • овладяване на техники за контрол над темпа и ритъма на говор
 • правилна постановка, автоматизация и диференциация на говорни звукове (фонеми)
 • развитие на всички видове възприятие (зрително, слухово, тактилно-двигателно)
 • формиране на сензорни еталони (за цвят, форма, големина, време и пространство)
 • формиране на пълноценни представи за околния свят
 • развитие на познавателните процеси (възприятие, внимание, памет, мислене, въображение)
 • езиково развитие – структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника
 • развитие фината моторика на ръцете и подготовка на водещата ръка за писане
 • формиране на елементарни математически представи
 • ограмотяване (четене, писане)
 • подпомагане на деца със специфични проблеми в усвояване на основните училищни умения (четене, писане, математика)
 • преодоляване на специфичните логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми
 • възстановяване езиковите функции след инсулти и черепно-мозъчни травми (подобряване на комуникацията – говор, писане, четене)

 

Терапевтичен център “ АнМаВи“ гр. София :

1. Логопедичен кабинет Медицинска академия, ул. Пенчо Славейков 21-23

(зад баня Мадара, срещу входа на Медицинска академия)

2. Логопедичен кабинет в кв. Люлин – 5; 97 СОУ „Братя Миладинови”


Екип :

 • Логопед/ Специален педагог: А. Тодорова GSM :  0884020871
 • Логопед: д-р М. Василева GSM: 0888381709
 • Логопед/ Специален педагог: В. Владимирова GSM: 0888600759
 • Логопед: В. Русева GSM: 0895709504

 

 

„Разбирането, че детето ще „израсте“ проблема с възрастта, може само да го предпази от своевременно получаване на адекватна помощ“

Джийн Айрин

 
 
 
 
.