Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

Комуникативни нарушения


  • Артикулационни нарушения : Проявява се в липса, замяна или неправилно произнасяне на един звук или групи звукове.

Причини:
Функционални – неправилен говорен модел в семейството, многоезичие в семейството, неточност във слуховото възприятие и внимание по отношение на звуковете …

Органични -къса подезична връзка, прекалено тясно и високо или ниско и широко твърдо небце, прекалено тънки или дебели устни, бразди по езика, свръх издадена напред горна челюст над долната и обратно …

  • Езиково нарушение (Общо недоразвитие на речта;Алалия ; Дисфазия на развитието ) : Характеризира с и атипично за възрастта развитие на езиковата система. Наблюдават се нарушения както в гнозисните процеси ( зрително-пространственото, слуховото и тактилно възприятие, внимание и памет…) така и в праксисните отразяващи се най-вече на развитието на общата и финната моторика. Пълното или частично отсъствие на речта при деца, при наличието на добър слух и нормален интелект.Често се смята, че причината за това състояние е недоразвитие или поражение на речевите области в лявото полукълбо на главния мозък, настъпило по време на вътреутробния или ранния период на развитие на детето.
  • Заекване : Нарушение на плавността. Характеризира се с блокиране на говора в резултат на спазми, които могат да бъдат на различни нива: дихателно, фонационно, артикулационно. Възможно е са има блокиране върху един звук или група звукове, най-често това са преградните (п, б, к, г, х, т, д) или отегчително повторение на един звук, сричка или дума.
  • Ринолалия : Характеризира се с отклонения в дишането, фонацията и артикулацията. Нарушение на тембъра на гласа и звукопроизношението в резултат на анатомична увреда в говорния апарат (вродена цепнатина на устната и/или небцето с различна степен на тежест). Възможно е да страдат и гласните и съгласните звукове.
  • Дизартрия : Характеризира се с поражения на ЦНС преди, по време или непосредствено след раждането. Има неврологичен характер и симптоматика, която включва паретични, тоносови, координационни или сетивни нарушения. Може да се срещне в комбинация с други заболявания. н-р епилепсия… Включва нарушения на дишането, фонацията и артикулацията.
  • Афазия : Наблюдава се разпад на речта.Съпътстващи са поведенческите отклонения.

– в детска възраст в резултат на черепно-мозъчна травма или вирусно заболяване.

– при възрастни в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори…

  • Дислексия : Това са  специфични затруднения при четене. Проблемите могат да бъдат на ниво буква, сричка, дума, изречение, текст. Среща се при деца и възрастни.
  • Дисграфия : Това са  специфични затруднения за писане. Проблемите могат да бъдат на ниво буква, сричка, дума, изречение, текст. Среща се при деца и възрастни.
  • Акалкулия : Това са  специфични затруднения за смятане и сметни операции. Среща се при деца и възрастни.
  • Обучителни затруднения : Изразяват се предимно в невъзможност за четене, писане, смятане и боравене с учебното съдържание, както и в дефицит на вниманието и проблеми с поведението. Често се срещат във връзка с хиперактивен синдром с дефицит във вниманието. Специфичното е, че интелектът на детето е в норма, анализаторните му системи (зрителна, слухова, двигателна) са запазени, липсват емоционални отклонения.

Терапевтичен център “ АнМаВи“ гр. София

1. Кабинет в кв. Иван Вазов, ул. Краище бл. 16А

2. Кабинет в кв. Люлин – 5; 97 СОУ „Братя Миладинови”

3. Кабинет Медицинска академия, ул. Пенчо Славейков 21-23

 

E-mail: logoped.kabinet@gmail.com

Логопед : А. Тодорова GSM :  0884020871


„Разбирането, че детето ще „израсте“ проблема с възрастта, може само да го предпази от своевременно получаване на адекватна помощ“

Джийн Айрин

.