Логопед|Логопед София|Логопедичен кабинет|Логопедичен център|Логопедична терапия|Логопедична консултация|Логопедия|Логопедична диагностика|Детски логопед|Логопед за възрастни|логопед за възрастни софия|Логопедичен център АнМаВи|Логопед София |Логопедичен център Звезден водопад|Психолог|Логопед кв. Иван Вазов|Логопед Люлин|Логопед Анна Тодорова

За детето

Първите  години са най-важните за формирането на личността; създаването на навици и изграждането на ценностна система; за емоционалното и интелектуалното развитие на детето, благодарение на които то да съумее да развие пълния си потенциал. Речевото развитие на детето играе една от най-важните роли в живота му. През първите години от живота си детето не може да каже ясно и свързано всичко, което иска. Богатият речник и правилното говорене не се формират самостоятелно. Развитието на речта е пряко свързано с това на главния мозък, което протича особено интензивно през първите 3 години. Само чрез речта се развива логиката, въображението, паметта, възприятието. Тук важна роля за развитието на речта има родителя. За да прояви интерес детето към предмет първо родителят трябва да му е обърнал  внимание. Точно чрез общуването детето научава за света около него. Добре е новата информация или запознаването с нови предмети ( играчки ) да бъде под игрова форма, защото  играта е най-обичаната дейност от детето. Тя е основна и водеща в детското развитие. Именно, чрез играта децата изучават и изследват света. Докато играят, те получават и развиват важни социални, емоционални, физически, когнитивните и езикови умения. За детето играта е интересен и значим свят, в който то е господар – създава и руши, насочва и видоизменя, започва и завършва по своя воля и желание.

Основните фактори за правилното развитие на детската реч са :

 • Зрението е фактор, който оказва влияние, когато детето се учи да имитира говорните пози. Наблюдавайки своя събеседник, то се старае да му подражава (имитира).
 • Храненето има значение освен за правилното развитие на целия организъм и за развитието на артикулационния апарат.
 • Слухът трябва да бъде в норма, защото главен механизъм за овладяване на речта е подражанието.
 •  Детето трябва навреме да премине към хранене с твърда храна, защото процесът на дъвкане спомага за правилното развитие на мускулатурата на долната челюст, езика….
 • Средата в която живее детето или прекарва деня си е от особено значение. Тя трябва да го впечатлява, да го кара да проучва света около себе си. Предметите в нея трябва да се разнообразяват често, да се предлагат нови и интересни игри, които да насочват и развиват мисленето. Вашето дете се учи най-вече като Ви подражава, затова му говорете правилно и разбираемо, с ясни, кратки и точни изречения, подходящ темп, ритъм и интонация на гласа. Когато играете заедно, озвучавайте действията на играчките и не имитирайте неправилното произношение. Езиковите умения на детето се развиват интензивно в ранна детска възраст , за това то трябва да бъде стимулирано, поощрявано, хвалено и награждавано в своите речеви изяви.

Макар всяко дете да е различно и уникално, всички деца преминават през определени етапи на развитие. През първите години тези етапи са много добре разграничими. Всяко дете преминава през тези етапи, но и всяко ги изживява по собствен начин.

 

Кога ще проговори моето дете?

Това е въпрос който вълнува всеки родител. В процеса на развитието си децата експериментират с речта и езика. Постепенно те разбират как да ги използват като средство за изразяване, удовлетворяване на нуждите и създаване на социални контакти. Речта се овладява чрез имитацията. Липсата й говори за изоставяне в развитие.

В помощ на родителите :

Артикулационно развитие :

 • до 1,6 години : А, О, У, Е, И, Ъ, М, П, Б ;
 • до 2 години : Н, Т, Д, Ф, В, Й, Х ;
 • до 3 години : К, Г, С, З, Ц, ДЗ ;
 • до 4 – 4,6 години : Ш, Ж, Ч, ДЖ, Р, Л ;

Езиково развитие :

 • До 1,6 години : Има набор от около 5-20 думи Речник, съдържащ основно съществителни. В състояние да изпълнява прости команди.
 • До 2 години : Назовава имената на предмети от обкръжение му. Комбинира думи в кратко изречение, най-често състоящо се от комбинация на съществително и глагол. Лексика от около 150-300 думи.
 • До 3 години : Използва местоименията аз, ти, ми (мое, на мен) правилно. Използва понякога множествено число и минало време. Познава най-малко три предлози – в, на, под.Знае основните части на тялото и трябва да бъде в състояние да посочи тези, ако не може да ги назове.Лесно поддържа изречения от по три думи. Има в речника си около 900-1000 думи. Първо се появяват съобщителните изречения, след това подбудителните и накрая въпросителните. Интересен феномен е т.нар. автономна реч при децата, когато играейки си сами си говорят.

 

Някой деца проговарят по-бързо, други по-бавно. Посочените по-горе времеви рамки са ориентировъчни. Когато се забелязват разлики в артикулационното или езиково развитие се препоръчва консултация с логопед. Логопедичната терапия е различна , като при всеки отделен случай е съобразена с типа нарушение и неговата степен на тежест, възрастта, както и с индивидуалните нужди . Целта е преодоляването на езиковите и говорни нарушения.

адрес:
гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Краище бл.16А
E-mail: logoped.kabinet@gmail.com

Логопед / Специален педагог : А. Тодорова GSM :  0884020871

„Разбирането, че детето ще „израсте“ проблема с възрастта, може само да го предпази от своевременно получаване на адекватна помощ“

Джийн Айрин

.